Twój koszyk jest pusty

Regulamin - Koszulki z nadrukiem

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego prowadzonego na stronie internetowej:

www.soons-studio.pl

 

Podmiotem uprawnionym i odpowiedzialnym we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem sklepu internetowego na stronie www.soons-studio.pl, zwanego w dalszej części regulaminu Sklepem, a także sprzedaży prowadzonej na odległość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest Zbigniew Tobiasz Prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU Zbigniew Tobiasz ul. 29 Listopada 18b/33 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7342696824 wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 23663/08, telefon nr 602503747, email sklep@soons-studio.pl zwanym w dalszej części regulaminu Sprzedawcą.

 

Treść regulaminu przeznaczona jest dla konsumenta dokonującego zakupu za pośrednictwem Sklepu, zwanego w dalszej części regulaminu Klientem.

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż koszulek, bluz i innych ubrań, a także foto – obrazów i kubków z nadrukami wykonanymi według indywidualnej specyfikacji Klienta.

 

2. Niniejszy regulamin normuje wszelkie kwestie związane ze sprzedażą na odległość towarów wskazanych w § 1 ust. 1 powyżej, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 roku, poz. 827)

 

3. Do korzystania, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

4. Wszelkie prawa autorskie do treści zamieszczonych w Sklepie oraz do produktów przeznaczonych do sprzedaży w Sklepie są własnością Sprzedawcy, bądź zgoda autora na zamieszczanie treści w sklepie oraz sprzedaży produktów została udzielona Sprzedawcy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2

Informacje o produktach

 

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

2. Ceny produktów wskazanych na stronach Sklepu:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w formularzu zamówienia przed zaakceptowaniem zamówienia przez Klienta.

 

3. Wszystkie produkty znajdujące się w asortymencie sklepu są produktami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji Klienta i służą do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb, w rozumieniu art. 38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 roku, poz. 827).

 

5. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

4. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

 

§ 3

Zasady zamawiania towarów

 

1. Klient składa zamówienie  na stronie internetowej www.soons-studio.pl  poprzez wybór produktu, nadruku, sposobu dostawy i umieszczenie w nim danych osobowych, adresu wysyłki zamówionych produktów, numeru telefonu, adresu e-mail.

 

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem pod wskazany przez niego numer telefonu, bądź adres e-mail w celu uzupełnienia, bądź potwierdzenia danych przekazanych w formularzu zamówienia.

 

3. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem Sprzedawca zastrzega sobie możliwość pozostawienia zamówienia bez dalszego biegu, do czasu uzupełnienia danych umożliwiających realizację zamówienia przez Klienta, jednak nie dłużej niż przez 14 dni liczone od momentu złożenia przez Klienta niekompletnego zamówienia. Po upływie ww. terminu Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie. 

 

4. Zamówienia za pośrednictwem sklepu  można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

5.  Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczną zwrotną odpowiedź na podany adres e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia. W przypadku zamówienia nadruku niepochodzącego od Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest przesłać plik zawierający żądany nadruk w formacie *.eps *.cdr  na adres e-mail sprzedawcy wskazany w automatycznej zwrotnej odpowiedzi potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przy składaniu zamówienia towaru z własnym napisem, wielkość czcionki ma znaczenie (chyba że dana czcnionka nie posiada małych liter, wtedy wszystkie są drukowane), Napisy są przenoszone na zasadzie kopiuj/wklej, więc wszyskie błędy lub literówki zrobione podczas składania zamówienia, będą naniesione na towar.

 

 

6. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem formularza zamówienia, na adres e-mai: sklep@soons-studio.pl bądź telefonicznie.

 

7. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy zamówienia i innych. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

 

9. Przystąpienie do korzystania ze Sklepu także bez rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem oraz automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realicacji zamówienia.

 

10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

11. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

12. Rejestracja jest dobrowolna. Jednakże korzystanie z niektórych usług świadczonych przez Sklep jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji.

 

13. Klient w celu Rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny pod adresem http://www.soons-studio.pl/index.php?route=account/register poprzez podanie następujących danych:

a) Loginu,

b) Adresu e-mail,

c) Hasła do Konta Klienta. Podanie innych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być konieczne do świadczenia niektórych usług w sklepie.

d) Sprzedawca może uzależnić rejestrację lub korzystanie ze Sklepu przez Klienta od uwiarygodnienia danych Klienta wymienionych podczas rejestracji.

14. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) przystępuję do korzystania ze sklepu dobrowolnie,

b) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem,

c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

d) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

e) wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem.

15. Klient  niezarejestrowany może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

16. Klient zarejestrowany może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Klienta zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Klienta. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.

17. Sprzedawca może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Klienta zarejestrowanego w przypadku, gdy:

a) Klient, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w sklepie,

b) Klient zamieszcza w sklepie treści bezprawne,

c)  Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

d)  Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem sklepu,

e) Klient nie korzystał ze swojego konta przez przynajmniej 60 dni.

18. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail.

19. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

 

 

§ 4

Koszty i termin wysyłki towarów

 

1. Zamówiony przez Klienta towar zostanie wysłany na adres podany w formularzu zamówienia. Podanie niekompletnego, bądź błędnego adresu wysyłki może opóźnić bądź uniemożliwić  realizację zamówienia, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

  

2. Zamówiony przez Klienta towar jest przygotowany do wysyłki w terminie do 3 dni roboczych. Jest to czas, który upływa od otrzymania zamówienia zawierającego kompletne dane oraz otrzymania zapłaty do momentu przekazania paczki ze sklepu do przewoźnika realizującego dostawę w przypadku dostawy, uwzględniane są tylko dni robocze.

 

3.  Zamówione Towary dostarczane są tylko na terytorium Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej GLS. Istnieje również możliwość odbioru osobistego, po ustaleniu terminu odbioru ze Sprzedawcą.

 

Tabela kosztów wysyłki towarów

Poczta polska – list polecony priorytetowy

9 zł

Przesyłka kurierska GLS

14 zł

Odbiór osobisty

0 zł

 

 

4. Ceny kosztów wysyłki widoczne są w formularzu zamówienia, po wyborze sposobu wysyłki towaru.

 

5. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

 

§ 5

Formy płatności

 

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać przed odbiorem przedmiotu zamówienia („Przedpłata”) na rachunek bankowy sprzedawcy  prowadzony w banku ING BANK ŚLĄSKI 91 1050 1722 1000 0092 1677 7673. Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy zapłaty za zamówiony produkt.

2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

3. Sklep realizuje zamówienia jedynie na terytorium kraju.

 

§ 5

Rękojmia i Reklamacje

 

 1.  Wszystkie towary oferowane w sklepie objęte są rękojmią Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne.

 

2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.soons-studio.pl lub za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@soons-studio.pl, bądź pisemnie na adres Sprzedawcy. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia sklepu o niezgodności w ciągu 1 roku od jej wykrycia.  Sprzedawca zobowiązany jest do wymianu towaru na wolny od wad w szczególności jeżeli:

- Sprzedawca wykonał nadruk inny od zamówionego przez Klienta

- Sprzedawca pomylił się w kolorze nadruku

- Dostarczony towar jest uszkodzony z przyczyn tkwiących po stronie Sprzedawcy

 

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca przekazuje Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowisko uwzględniające, bądź nieuwzględniające reklamację.

 

5. Klient powinien odesłać reklamowany towar przesyłką pocztową na adres:

 

FHU Zbigniew Tobiasz

ul. Tęczowa 16

33-300 Nowy Sącz

 

6. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji oraz informację o numerze rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona kwota zakupu, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

 7. Sprzedawca, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

 

8. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sprzedawca  w  wysokości przesyłki ekonomicznej wg. aktualnego cennika Poczty Polskiej zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w § 5 niniejszego regulaminu.

 

9. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę  albo Sprzedawca nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

 

§ 5

Zwrot należności

 

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rachunek bankowy Sprzedawcy, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

 

2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem bankowym, zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy identyfikacja rachunku bankowego jest niemożliwa, Sprzedawca zwróci się do Klienta z wnioskiem przesłanym na podany w trakcie zamówienia adres e-mail o potwierdzenie numeru rachunku bankowego, w celu zwrotu należności.

     

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jej adres e-mail, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sprzedawcy wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

4. Klient nabywający towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

 

 

 

 

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy

 

 Z uwagi na fakt, iż wszystkie produkty znajdujące się w asortymencie sklepu są produktami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji klienta i służą do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb, w rozumieniu art. 38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 roku, poz. 827) Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od momentu doręczenia zamówionego towaru. 

 

§ 6

Ochrona Danych Osobowych

 

1.  Składając zamówienie w sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.

 

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

 

5. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sprzedawcą.

 

2. Towary prezentowane na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie sklepu, gdyż wszystkie towary wykonywane są na indywidualne zamówienie Klienta.

 

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez osobę korzystającą ze sklepu oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.soons-studio.pl . Rodzaje plików cookie, z których korzysta sklep www.soons-studio.pl to:

a) Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,

 

b) Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.soons-studio.pl

 

c) Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta

 

5. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi sklepu internetowego nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

 

6. Sprzedawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

7. Ewentualne spory pomiędzy Klientem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 roku, poz. 827).

 

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

10. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Sklepie  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

11. Klient  przy pierwszym logowaniu w Sklepie licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedawcą.

 

25. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  Strony internetowe Nowy Sącz